TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

XX BEYNƏLXALQ AVRASİYA QASTROENTEROLOGİYA VƏ CƏRRAHİYYƏ KONQRESİNİN TƏŞKİLATÇILARI